OŚRODEK REWALIDACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY w Korczowiskach

Etapy edukacji

Wczesne Wspomaganie Rozwoju: W programie WWR mogą uczestniczyć dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu:
• wcześniactwa
• zaburzeń genetycznych i metabolicznych
• wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego
• uszkodzeń narządu zmysłu
• zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego
• uszkodzeń aparatu ruchowego
• złożonej wielorakiej niepełnosprawności
• obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała
• zaburzeń emocjonalno – społecznych, np. w przebiegu autyzmu wczesnodziecięcego
• innych przyczyn mających wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia z zakresu WWR na podstawie opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju, wydawanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Głównym celem zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego oraz poprawy jakości życia, a także zapewnienie mu dobrego dzieciństwa od chwili narodzin. Zajęcia obejmują sferę psychoruchową, motorykę dużą i motorykę małą, skupiają się na rozwoju funkcji poznawczych oraz komunikacyjnych dziecka. Wczesne wykrycie trudności w rozwoju psychoruchowym zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno-szkolnym. Na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości dziecka oraz wywiadu z rodzicami, opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny WWR (IPET – WWR). Podczas terapii kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami.

Etap przedszkolny:

Dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które powinno określać stopień niepełnosprawności intelektualnej (od umiarkowanej do znacznej ze sprzężeniem do głębokiej). Do naszej placówki przyjmowane są dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi, jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, choroby o podłożu metabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożu genetycznym i inne. Niezbędne są orzeczenia wydawane są przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne.

Etap szkolny:

Celem naszej placówki jest zapewnienie dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością sprzężoną - w tym z niepełnosprawnością intelektualną - wszechstronnej opieki rehabilitacyjnej oraz rozwoju edukacyjnego, dopasowanego do indywidualnych możliwości ucznia. Duży nacisk kładziemy na interdyscyplinarność podejmowanych działań i prowadzonych terapii. Dążymy do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów.

Programy indywidualne (IPET) i grupowe obejmują:
• edukację zgodną z podstawą programową
• komunikację werbalną i pozawerbalną
• kształtowanie umiejętności społecznych
• naukę samoobsługi
• usprawnianie ruchowe i wielozmysłowe poznawanie świata

Dzieci, które ukończą etap przedszkolny w OREW, mogą od razu rozpocząć edukację na poziomie szkoły podstawowej (etap pierwszy) i kontynuować naukę na kolejnych etapach, aż do ukończenia 21 roku życia (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do znacznego ze sprzężeniami) lub do 25 roku życia (dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej). Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze grupowe Oznaczają przywracanie dziecku lub młodzieży pełnej sprawności. Są procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, usprawniają zaburzone funkcje rozwojowe i intelektualne. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Kierunki oddziaływań:
• maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych. Które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
• optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
• kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
• dynamizowanie rozwoju.

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne Są dla dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenie o potrzebie zajęć indywidualnych rewalidacyjno-wychowawczych. Orzeczenie to wydawane jest przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Zajęcia te odbywają się z dojazdem do domu wychowanka.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki i zapoznania się na miejscu z jej ofertą.

KRS 0000197865

Nasze działania możesz wesprzeć również poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe nr: 62 1140 1225 0000 2350 1300 1001