OŚRODEK REWALIDACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY w Korczowiskach

Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Korczowiskach

jest specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką powołaną przez Stowarzyszenie „Dobry Dom”, którego głównym celem jest wyrównywanie szans dzieci i osób z niepełnosprawnością, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. OREW poprzez swoją działalność wychowuje trzy podstawowe grupy społeczności ludzkiej: − dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną niepełnosprawnością, − osoby bliskie i znaczące: począwszy od mamy i taty, skończywszy na pracownikach Ośrodka, − całe społeczeństwo lokalne.

Podstawowym zadaniem placówki jest stworzenie warunków umożliwiających indywidualny rozwój ucznia niepełnosprawnego. Adresatami kompleksowych, skoordynowanych oddziaływań medyczno - edukacyjnych są dzieci i młodzież z głębokim stopniem upośledzenia oraz wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat. Dzieci otoczone są indywidualnie dostosowaną do ich potrzeb opieką. W ośrodku zatrudnieni są specjaliści, w którego skład wchodzą: nauczyciele oligofrenopedagodzy, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, nauczyciel religii, fizjoterapeuta, logopeda, tyflopedagog, neurologopeda, dogoterapeuta, hipoterapeuta, a także personel wspomagający.

W ramach działalności OREW dzieci otrzymują:
• diagnozę,
• skoordynowany program,
• terapię i rehabilitację,
• wychowanie przedszkolne lub realizacje obowiązku szkolnego,
• opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji, transportu, wyżywienia.

Wszystkie zadania wyżej wymienione realizowane są poprzez kompleksową terapię, w skład, której wchodzi: edukacja, opieka, wychowanie, zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne, w tym: terapia ruchowa, usprawnianie psychoruchowe i rehabilitacja indywidualna, zabiegi fizykalne, muzykoterapia, światło terapia - Sala Doświadczania Świata, terapia logopedyczna i terapia psychologiczna, terapia zajęciowa, zajęcia z wykorzystaniem różnych technik, stymulacja polisensoryczna. Dzięki zajęciom w ośrodku dzieci i młodzież mają możliwość wyjścia z domu, kontaktu z szerszym środowiskiem, kontaktu z rówieśnikami, pracy w grupie, uczestnictwa w różnorodnych zajęciach. W ramach zajęć zespół OREW-u prowadzi dostosowane do możliwości dziecka zajęcia zarówno indywidualne (z logopedą, neurologopedą, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz fizjoterapeutą), jak i grupowe: muzykoterapię, zajęcia plastyczne, dogoterapię, hipoterapię, religię. Wszystkie zajęcia konstruowane są na podstawie zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną; pedagodzy i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym (IPET), zachowując wzajemną korelację treści nauczania, wychowania i profilaktyki. Czas zajęć i przerw jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.

Nabór Trwa cały rok!

KRS 0000197865

Nasze działania możesz wesprzeć również poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe nr: 62 1140 1225 0000 2350 1300 1001